CHỐNG THAM NHŨNG LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN TẠI ONDULINE

Việc bác bỏ mọi hình thức tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết mà Tập đoàn Ondura và các công ty thành viên gắn bó sâu sắc.

Bộ quy tắc chống tham nhũng của chúng tôi phản ánh các yêu cầu về tính trung thực.

Nó thể hiện cam kết cá nhân của tất cả các nhà quản lý và là một phần không thể thiếu trong các giá trị và nguyên tắc đoàn kết tất cả nhân viên.

Tải xuống Bộ quy tắc chống tham nhũng của Ondura tại đây: